Landscape Patterns in a Range of Spatio-Temporal Scales

Авторы редактор Khoroshev A. V. (Сотрудник другой организации), редактор Dyakonov K. N. (Сотрудник другой организации), автор Khoroshev A. V. (Сотрудник другой организации), автор Черкашин А. К. (Сотрудник другой организации), автор Сысуев В. В. (Сотрудник другой организации), автор Викторов А. С. (Сотрудник другой организации), автор Линник В. Г. (Сотрудник другой организации), автор Савельев А. А. (Сотрудник другой организации), автор Соколов А. В. (Сотрудник другой организации), автор Пузаченко М. Ю. (Сотрудник другой организации), автор Сандлерский Р. Б. (Сотрудник другой организации), автор Пузаченко Ю. Г. (Сотрудник другой организации), автор Широня И. И. (Сотрудник другой организации), автор Кренке А. Н. (Сотрудник другой организации), автор Вантеева Ю. В. (Сотрудник другой организации), автор Солодянкина С. В. (Сотрудник другой организации), автор Авессаломова И. А. (Сотрудник другой организации), автор Семенов Ю. М. (Сотрудник другой организации), автор Ерофеев А. А. (Сотрудник), автор Копысов С. Г. (Сотрудник), автор Хорошавин В. Ю. (Сотрудник другой организации), автор Золотов Д. V. (Сотрудник другой организации), автор Черных Д. В. (Сотрудник другой организации), автор Горбунов А. С. (Сотрудник другой организации), автор Петрушина М. Н. (Сотрудник другой организации), автор Исаченко Г. А. (Сотрудник другой организации), автор Гурьевских О. Ю. (Сотрудник другой организации), автор Дьяконов К. Н. (Сотрудник другой организации), автор Коломыц Э. Г. (Сотрудник другой организации), автор Чистяков К. В. (Сотрудник другой организации), автор Матасов В. М. (Сотрудник другой организации), автор Низовцев В. А. (Сотрудник другой организации), автор Хромых В. В. (Сотрудник), автор Хромых О. В. (Сотрудник), автор Кирюшин В. И. (Сотрудник другой организации), автор И Д. (Сотрудник другой организации)
Тип Монография
Год 2020
Язык английский
Отдел Геолого-географический факультет, каф. географии (ГГФ)
Библиографическая запись Landscape Patterns in a Range of Spatio-Temporal Scales. 26 Landscape Series /Khoroshev A. V., Cherkashin A.K., Sysuev V.V., Viktorov A.S., Linnik V.G., Savelev A.A., Sokolov A.V., Puzachenko M.I., Sandlerskii R.B., Puzachenko I.G., Shironia I.I., Krenke A.N., Vanteeva I.V., Solodiankina S.V., Avessalomova I.A., Semenov I.M., Erofeev A.A., Kopy'sov S.G., Khoroshavin V.I., Zolotov D.V., Chernykh D.V., Gorbunov A.S., Petrushina M.N., Isachenko G.A., Gurevskikh O.I., Diakonov K.N., Kolomyts E.G., Chistiakov K.V., Matasov V.M., Nizovtsev V.A., Khromykh V.V., Khromykh O.V., Kiriushin V.I., et al.; ed.: Khoroshev A. V., Dyakonov K.N. Cham: Springer International Publishing AG, 2020. 439 p.
Направление науки
УДК